Meie hoolitseme
sinu metsa eest

Hooldusraiete kui metsakasvatuslike tegevuste peamisi eesmärke on puistu koosseisu ja kasvu suunamine, millega parandatakse puistu tulevikuväärtust.

Hooldusraietega soositakse peapuuliigi kasvu.
Raietega suurendatakse puistu peapuuliigi kasvuruumi ning parandatakse sanitaarset seisundit. Perioodiliselt raiutakse välja kasvus alla jäänud puid, kahjustatud ning vigastatuid puid ja peapuuliigi kasvu takistavaid puid.
.
Hooldusraiete õige korralduse tulemusena:

Täpsema info või pakkumise saamiseks, võta meiega ühendust alljärgneva päringuvormi kaudu, saada kiri info@metsaru.ee või helista 58 097 401.

Metsakultuuri hooldus

Peale metsakultuuri rajamist hakkavad peagi istutatud puid ohustama märksa kiirekasvulisemad rohttaimed ning lehtpuuliigid.

Selleks, et rohttaimed täielikult istutatud puid ei lämmataks, tuleb puid hooldada ning niita nende ümbert rohttaimed ja mittesobivad kiirekasvulised lehtpuuliigid. Kultuure tuleb kindlasti hooldada niikaua kuni rohurinne enam kultuuri ei ohusta.

Valgustusraie

Valgustusraie on järg metsakultuuri hooldamisele ning eelnev tegevus harvendusraietele. Raiet teostatakse puistutes, mille keskmine rinnasdiameeter on kuni 8 cm.

Valgustusraie eesmärk on teha vastavale kasvukohale esmane sobiv puuliigi valik ning anda neile piisav kasvuruum.

Samas parandatakse puude valgus- ja toitetingimusi. Tavaliselt teostatakse valgustusraiet ühes puistus kahel korral. Umbes 5 aastase vahega suve teises pooles või sügisel.

Harvendusraied

Harvendusraied on järg valgustusraiele, mille käigus kujundatakse puistu koosseis lõppraieks. Harvendusraie tehakse 8-sentimeetrilise ja suurema keskmise rinnasdiameetriga puistus. Tööde käigus raiutakse välja vigastatud, haiged, halbade tüve- ja võraomadustega puud, mis takistavad tugevate ja elujõuliste puude kasvu. Samuti raiutakse välja puud, mis on kasvus alla jäänud või segavad lõppraiesse minevate puude kasvu.

Töid teostatakse harilikult 10-25-aastaste vahedega vähemalt kahel korral, oleneb see konkreetse kasvukoha iseärasustest. Harvendusraiest saadud puidu realiseerimisel soodsatel majanduslikel tingimustel võib metsaomanik saada kuni 30% raieringil saadavast puidu tulust, kuid tulud ja kulud ei tohiks kujuneda selliseks, et metsaomanik peab neid kompenseerima mitte metsanduslikust allikast.

Harvendusraiete planeerimisel ei ole alati mõistlik seada eesmärgiks maksimaalse kasumi teenimine, sest eesmärk on maksimaalne kasu saada puistu raieküpsusesse jõudmisel.

Sanitaarraied

Puistutes, kus on kõik vajalikud raied õigeaegselt ja korrektselt teostatud ei teki sanitaarraie vajadust. Vajadus tekib tavaliselt putukakahjustuste või ulukikahjustuste järel, samuti peale loodusõnnetusi. Sanitaarraiet tohib teha mis tahes vanusega puistus.

Raie käigus raiutakse haigeid ja erineval moel vigastatuid puid, aga ka surnud ja surevaid puid. Oluline on see sellepärast, et erinevad üraskiliigid ei hakkaks neid asustama ning kahjustus ei kanduks edasi tervetele puistutele. Samuti saab saadud puidust veel majanduslikku tulu.

Küsi pakkumist