TEENUSED

Metsatööd

Raied

Kompleksteenused

Maastikuhooldus

  • Valikraie
  • Võsaraie (teeääred, jms)
  • Üksikpuude raie

Muud teenused. Korraldame...

  • Raied ja muud metsatööd
  • Metsamaterjali (sh hake) müügi
  • Ostu/müügi tehingud

 

Uuendusraied

Uuendusraieid tehakse puistu küpsuse saavutades. Puistu küpsust määratakse kahel viisil, küpsusvanuse (puistu enamuspuuliik on saavutanud teatud vanuse) ja küpsusdiameetriga (puistu enamuspuuliik on saavutanud metsa majandamise eeskirjas määratud keskmise rinnasdiameetri).

Lageraie

Lageraie on Eestis kõige levinum raieviis. Lageraie puhul raiutakse raielangil kasvavad puud ühe aasta jooksul. Kasvama jäävad seemnepuud, sälikpuud ning peapuuliigi järelkasv.

Lageraiete puhul on metsauuenduse seisukohalt nii eeliseid kui puuduseid, kuid suureks eeliseks on ülestöötamise lihtsus ja odavus võrreldes teiste raieliikidega. Samuti ei kahjustata nii palju kasvama jäävaid puid ning saadakse ühevanuseline uus mets.

Turberaied

Turberaiete näol on tegu selliste uuendusraietega, mille käigus raiutakse vana metsa mitmetes järkudes. Eesmärk on  kasvatada vana metsa turbe all uus metsapõlv. Turberaieid rakendatakse tavaliselt seal, kus seadus lageraiet teha ei luba, nagu näiteks piiranguvööndites. Oht turberaiega mets ära rikkuda on suur, sest puistute hõrendamine võib muuta nad tormihellaks.

Hajaliraie ehk aegjärkne raie

Aegjärkse raie puhul raiutakse raiele kuuluv mets hajaliasuvate puudena 10-20 aasta jooksul. Aegjärkse raie puhul on suur tõenäosus kahjustada kasvama jäävaid puid. Aegjärkne raie ei sobi kõikidesse puistutesse, kaaluda võiks seda kuuse järelkasvuga puistudes.

Häilraie

Häilraie korral kasvatatakse uus metsapõlv vana metsa külgvarjus. Kõige paremini sobib häilraie männikutesse. Vana metsapõlv raiutakse 20-40 aasta jooksul. Häilud raiutakse kohtadesse, kus on tekkinud looduslikku uuendust, aga ka sinna, kus tahetakse, et uuendust tekiks. Kui puistus pole looduslikke häile, rajatakse esimeses raiejärgus hektari kohta 4-5 kuni 30 m läbimõõduga häilu. Järgmine raiejärk tehakse siis, kui häilus kasvav järelkasv hakkab kannatama valguspuuduse all. Häile laiendatakse olenevalt järelkasvu iseärasustest. Viimasel raiejärgul, kui häilud on osaliselt liitunud, minnakse üle puistu ülepinnalisele harvendamisele.

Veerraie

Veeraie puhul raiutakse raiele kuuluva metsa äärest kuni poole puistu kõrguseni ulatuv riba. Raiutud riba laiendatakse vastavalt uuenduse tekkele ja selle kasvule. Vana metsapõlv raiutakse 20-40 aasta jooksul.