TEENUSED

Metsatööd

Raied

Kompleksteenused

Maastikuhooldus

  • Valikraie
  • Võsaraie (teeääred, jms)
  • Üksikpuude raie

Muud teenused. Korraldame...

  • Raied ja muud metsatööd
  • Metsamaterjali (sh hake) müügi
  • Ostu/müügi tehingud

 

Hooldusraied

Hooldusraiete kui metsakasvatuslike tegevuste peamisi eesmärke on puistu koosseisu ja kasvu suunamine, millega parandatakse puistu tulevikuväärtust.

Hooldusraietega soositakse peapuuliigi kasvu. Raietega suurendatakse puistu peapuuliigi kasvuruumi  ning parandatakse sanitaarset seisundit. Perioodiliselt raiutakse välja kasvus alla jäänud puid, kahjustatud ning vigastatuid puid ja peapuuliigi kasvu takistavaid puid

Hooldusraiete õige korralduse tulemusena:

  • Paraneb puistu kvaliteet
  • Lõppraietel saadakse rohkem müügikõlbulikku puidusortimenti

Hooldusraiete liigid

Valgustusraie

Valgustusraie on järg metsakultuuri hooldamisele ning eelnev tegevus harvendusraietele. Raiet teostatakse puistutes mille keskmine rinnasdiameeter on kuni 8 cm. Valgustusraie eesmärk on teha vastavale kasvukohale esmane sobiv puuliigi valik ning anda neile piisav kasvuruum. Tavaliselt teostatakse valgustusraiet ühes puistus kahel korral. Umbes 5 aastase vahega suve teises pooles või sügisel.

Harvendusraie

Harvendusraied on järg valgustusraiele, mille käigus kujundatakse puistu koosseis lõppraieks. Tööde käigus raiutakse välja vigastatud, haiged, halbade tüve- ja võraomadustega puud. Samuti puud mis on kasvus alla jäänud või segavad lõppraiesse minevate puude kasvu. Töid teostatakse harilikult 10-25 aastaste vahedega vähemalt kahel korral, oleneb see konkreetse kasvukoha iseärasustest. Harvendusraiest saadud puidu realiseerimisel soodsatel majanduslikel tingimustel võib metsaomanik saada kuni 30% raieringil saadavast puidu tulust, kuid tulud ja kulud ei tohiks kujuneda selliseks, et metsaomanik peab neid kompenseerima mitte metsanduslikust allikast.

Harvendusraiete planeerimisel ei ole alati mõistlik taga ajada maksimaalset kasumit, sest eesmärk on maksimaalne kasu saada puistu raieküpsusesse jõudmisel.

Sanitaarraie

Puistutes kus on kõik vajalikud raied õigeaegselt ja korrektselt teostatud ei teki sanitaarraie vajadust. Vajadus tekib tavaliselt putukakahjustuste või ulukikahjustuste järel, samuti peale loodusõnnetusi.

Raiutakse haigeid ja erineval moel vigastatuid puid. Oluline on see sellepärast, et üraskid ei hakkaks neid asustama ning kahjustus ei kanduks edasi kõrvalolevatele tervetele puistutele. Samuti saab saadud puidust veel majanduslikku tulu.